Přeskočit na obsah

Rostlinná výroba

Obhospodařujeme bezmála 817 ha v několika katastrech Olomouckého kraje. 
Hlavní plodinou je pšenice v závěsu s kukuřicí, ječmenem, řepkou, žitem a hrachem. Nemalá část produkce je určena pro živočišnou výrobu. Týká se především vojtěšky a kukuřice.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce dopravních cest

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025120

Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce dopravních cest, provoz Smržice“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny zastaralé technologie dopravních cest v rámci posklizňové linky obilovin ke zlepšení automatizace provozu a snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Publicita projektu OP TAK

Název projektu: Výměna čističky a dopravníků, ZD Smržice

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0000094

Popis projektu: Projekt „Výměna čističky a dopravníků, ZD Smržice“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny technologie čištění ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. V projektu dojde k výměně čističky obilovin a dopravníků za nové úsporné.